• Fördjupa dig i ämnet!

    Fördjupa dig i ämnet!

Behovet av en ny förståelse

Behovet av en ny förståelse

Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström,

Ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet (2010). Här hävdas att klimathotet skall ses som en del av ett större problemkomplex. Detta inrymmer inte bara den ökande pressen på de ekosystem som levererar viktiga ekosystemtjänster åt människan utan även de allt tydligare tecknen på att mänskligheten närmar sig de absoluta gränserna för vissa viktiga resurser på Jorden (lättillgänglig olja, fosfor mm).

Samtidigt finns stora eftersatta behov i stora delar av världen och antalet människor på Jorden ser ut att öka ytterligare med ett par miljarder. Den här insikten kräver enligt författarna att vi alla skaffar oss en ny förståelse för villkoren för människans tillvaro på den enda planet vi har tillgång till. Med denna nya existensförståelse som grund finns anledning att fundera på möjligheterna att forma en väg in i framtiden på en kombination av ny teknik, ny politik, ny livsstil och ny etik.

Läs mer

Optimum

Optimum

Bo Lundgren och Kåre Olsson

Något som förmodligen förenar er som läser den här boken med oss som skrivit den, är intresset för hur det skall gå med vår livsmiljö. Vilka förutsättningar gäller för förändring? Vilka är de önskvärda och realistiska visionerna och målen? Hur är det möjligt att ändra färdriktning, och vilka praktiska insatser kan man som enskild människa göra?

Som författare känner vi stor ödmjukhet inför de här frågorna. Vi vet inte svaren, men vill dela med oss av de personliga tankar vi umgåtts med och de erfarenheter vi gjort under en stor del av våra vuxna liv.

Nu kan du ladda ner hela boken gratis här på framtidsrealisterna.se

Läs mer

En ännu varmare värld

En ännu varmare värld

En kort framställning om klimatets förändringar ges i Clas Bernes En ännu varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar (2007). Boken, som är utgiven av Naturvårdsverket, bygger till stor del på den nya sammanfattningen som har genomförts av FN:s klimatpanel men innehåller även svenska beräkningar av vad som kan hända med klimatet i vår del av världen.

Beställ

Tillväxt till döds (2010)

Tillväxt till döds (2010)

Stellan Tengroth, I boken visas på ett lättfattligt sätt hur omöjlig den i dag dominerande inriktningen på ständig ekonomisk tillväxt är i en värld av begränsade resurser. I dess senare del diskuteras de politiska och praktiska svårigheterna att bryta med inriktningen mot ekonomisk tillväxt.

Beställ

Klimatet är Ditt

Klimatet är Ditt

Vill man fundera vidare över klimatförändringen i ett rent svenskt perspektiv kan man läsa Leif-Åke Falks lilla bok Klimatet är Ditt (2007). Boken tar upp klimatförändringarnas effekter och vad man kan göra för att minska utsläppen av koldioxid. Varje avsnitt avslutas med frågor som uppmuntrar till grupp- och individengagemang genom ett aktivt, nyfiket och ifrågasättande sökande efter ytterligare information.

Beställ

Makten över klimatet

Makten över klimatet

En bok som framför allt argumenterar för teknikens och politikens möjligheter att lösa klimatproblem, är Christian Azars Makten över klimatet (2008). Författaren ger en sakkunnig bild av klimatproblemet och diskuterar nyanserat olika lösningar av problemen, dock utan att närmare gå in på vad enskilda medborgare kan göra.

Beställ

Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder

Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder

En övergripande bild av miljöproblematiken ges i Björn Forsbergs, Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder (2007). Boken illustrerar den rådande tillväxtideologins oförmåga att hantera de ekologiska utmaningarna och nödvändigheten av att hitta alternativa sätt att organisera samhällsekonomin

Beställ

Hållbar utveckling - livskvalitet, beteende, teknik

Hållbar utveckling - livskvalitet, beteende, teknik

Ansatser när det gäller att åstadkomma hållbarhet, med utgångspunkt från det personliga planet, beskrivs i Håkan Gullikssons och Ulf Holmgrens bok Hållbar utveckling - livskvalitet, beteende, teknik (2011). Där finns även en diskussion om teknikens möjligheter även utanför problemet med energiförsörjningen.

Beställ

Välfärd utan tillväxt

Välfärd utan tillväxt

Hur svårt det är att förena tillväxt och miljöhänsyn analyseras av Tim Jackson i Välfärd utan tillväxt (2010). Jackson belyser utan förskönande omskrivningar vårt svåra dilemma. De politiska och ekonomiska systemen förutsätter en ekonomisk tillväxt samtidigt som det blir allt tydligare att ekosystemen inte överlever vårt konsumtionssamhälle. Jackson kritiserar också tankar om möjligheten till "grön tillväxt".

Beställ

Jämlikhetsanden: Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen

Jämlikhetsanden:
Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen

Tillväxtproblematiken tas också upp i Jämlikhetsanden: Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen (2010), av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Boken vill förklara varför jämlika samhällen är bättre än ojämlika och hur detta hänger ihop med tillväxtekonomin. Författarna menar att tillväxten har gjort att politiker inte har behövt bry sig om att skapa jämlikhet.

Beställ

Tillsammans: en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat

Tillsammans:
en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat

Även inom filosofin förs diskussioner om moral som berör övergripande rättvisefrågor och klimatproblematiken. Folke Tersman är professor i praktisk filosofi och har skrivit bokenTillsammans: en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat (2009). Författaren tar bland annat upp vikten av nya politiska organisationer och menar att en världsregering kan behövas för att hantera hotet mot klimatet.

Beställ

Den stora förnekelsen

Den stora förnekelsen

Som ett komplement till de båda förstnämnda böckerna kan först rekommenderas Den stora förnekelsen av Johan Rockström och Anders Wijkman (2011). De presenterar sex olika sätt att se på klimathotet och visar på förnekarnas motiv och deras ideologiska bakgrund (s 139-150). Förnekarnas olika argument presenteras och deras påståenden tillbakavisas punkt för punkt (s157-175). Författarna ifrågasätter också ekonomernas sätt att tänka kring ekonomi och kring de absoluta gränser som finns förmänniskans verksamhet på jorden (s 193-216). Vad som saknas i denna bok är en diskussion om behovet av att komma fram till en "ny existensförståelse". Visserligen talas om "en revolution...i attityder" (s 238). Men det som sedan följer är uppräkning av ett antal tekniska alternativ och politiska "reformer och åtgärd.

Beställ

Sex grader: Vår framtid på en varmare jord

Sex grader: Vår framtid på en varmare jord

En detaljerad framställning av möjliga konsekvenser av ökad uppvärmning ges i Mark Lynas, Sex grader: Vår framtid på en varmare jord (2007). Lynas har läst i stort sett var enda vetenskaplig rapport som har skrivits om växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Han har sedan ordnat alla beskrivningar och prognoser så att vi kan följa vad som händer med klimatet, miljön och hela vår civilisation allt eftersom temperaturen stiger. Hoten är allvarliga och omfattande men vi kan vända trenderna, om vi handlar utan dröjsmål.

Beställ

Slutet på världen så som vi känner den

Slutet på världen så som vi känner den

Riskerna med klimatförändringarna och den utmaning mot demokratin som dessa förändringar innebär diskuteras i Claus Leggewie och Harald Welzer, Slutet på världen så som vi känner den - Klimatet, framtiden och demokratins möjligheter (2010). Boken går igenom hur pass svår situationen i världen är. Samtidigt varnas för riskerna för auktoritära lösningar. Författarna menar att mer demokrati och folkliga rörelser måste till för att lösa svårigheterna, inte minde demokrati.

Beställ

Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen!

Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen!

Vill man ta del av ett mer allsidigt sätt att lösa de globala problemen, kan man läsa Lester Browns Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen! (2010). Brown beskriver realistiska lösningar som enskilda människor, myndigheter och andra beslutsfattare kan satsa på. Dock krävs en snabb och kraftfull mobilisering för att kunna lyckas.

Beställ

En lösning på klimatkrisen

En lösning på klimatkrisen

Hur en lösning genom handel med utsläppsrätter skulle kunna se ut diskuteras av David Jonstad i Vår beskärda del: En lösning på klimatkrisen(2009). Här granskas konsumtionssamhället och tillväxtjakten. Jonstad visar också på hur Sverige skulle kunna bli ett föregångsland genom införande av individuella utsläppsrätter för koldioxid med ambitionen att Sverige år 2030 ska bli fritt från fossila bränslen

Beställ

Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd

Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd

Förr eller senare måste man fundera på hur ekonomin måste förändras. Ett bra komplement till Stellan Tengroths bok är Christer Sannes Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd (2007). Boken gör en djupdykning i drivkrafterna bakom konsumtionen och den beskriver rekyleffekten som gör att miljöpolitiken idag jagar sin egen svans. Keynes förslag att växla in effektiviteten i mer fritid har blivit en nödvändig väg för att rädda miljön. Omställningen innebär både påfrestningar och problem att lösa.

Beställ

Agenda för en ny ekonomi

Agenda för en ny ekonomi

Vill man ta del av en radikal syn på en ny ekonomi kan man välja David Kortens Agenda för en ny ekonomi. Från fiktiv rikedom till till verklig rikedom (2010). En recension i Miljömagasinet okt 2010 sammanfattar dess budskap så här: Därför måste vi göra oss av med kapitalismen för att få en fungerande marknadsekonomi byggd på småskalighet, lokal självförsörjning och verkliga ekonomiska värden i stället för dagens fiktiva.

Beställ

Ekonomi utan tillväxt: ett svenskt perspektiv

Ekonomi utan tillväxt: ett svenskt perspektiv

För den som är intresserad av hur en ekonomi utan tillväxt skulle kunna se ut i Sverige finns en rapport av Mikael Malmaeus Ekonomi utan tillväxt: ett svenskt perspektiv (2011). Malmaeus har tillämpat en kanadensisk modell på Sverige och lyfter fram olika simuleringsmodeller. Analysen utmynnar i att det är möjligt att i Sverige ha såväl låg arbetslöshet som goda statsfinanser med bara låg eller ingen tillväxt, men för detta krävs en övergripande arbetstidsförkortning och minskade privata investeringar.
Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.